The Collection

Diagonali #12

Diagonali | ph @bastet

Diagonali | ph @bastet

[ via Instagram ]