The Collection

Diagonali #17

Diagonali

Diagonali

ph @bastet